اطلاعات و لوازم جانبی باغبانی

لوازم و تجهیزات باغبانی

هر چند به سادگی و تنها با استفاده از یك شیشه معمولی پر از آب گیاهای را تكثیر كرد، ولی برای تكثیر گیاهان مختلف، باید لوازم مورد نیاز و یا روشهای متفاوت تكثیر را بشناسید.خوشبختانه ابزارهای موجود برای قلمه زنی ، برای عمل تكثیر تیز مناسبند و علاوه بر چاقوی قلمه زنی می توانید از […]زمان تکثیر گیاهان

گرچه بسیاری از گیاهان ( به وسیله تجارت كنندگان گل و گیاه) در طول سال تكثیر میشوند ، ولی بهترین زمان برای تكثیرگیاهان در منزل، فصول بهار و تابستان می باشد. پرورش دهندگان تجاری گل و گیاه از روشهای مصنوعی برای تكثیر گیاهان استفاده میكنند .آنها عوامل موثرمحیطی ماننددما، رطوبت وحتی میزان نور در طول […]